Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 15:35:37 met de export van 11/18/2021 15:31:04

Leeswijzer en samenvatting

In deze 3e kwartaalrapportage 2021:

 • Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van Autonome ontwikkelingen;
 • Is de post Onvoorzien dit kwartaal niet aangewend;
 • Treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd en kunt u zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast;
 • Wordt op Programmaniveau toegelicht:
  • De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
  • De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
  • Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2021;
  • De stand van zaken van de lopende investeringen.
 • Naar aanleiding van de bij de Begroting 2022-2025 vastgestelde voorstellen Nieuw beleid, zijn de budgetten bij de desbetreffende programma's aangepast middels de 1e Nota van wijziging ;
 • Wordt voorgesteld 3 reserves en 1 voorziening nieuw in te stellen en de naam van 1 reserve aan te passen;
 • Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2021;
 • Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
 • Zijn de projecten Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer dit kwartaal toegevoegd;
 • Wordt tot slot de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd.